zde si můžeš vytvořit tvůj web, klikni na "vytvořit stránky" 

MegaBajt.Cz - webové stránky zdarma, registrovat se můžeš po přihlášení do megabajtu, na tomto místě po registraci je formulář pro vytvoření stránek
Připravili jsme pro vás tyto stránky,kde si můžete vytvořit svůj vlastní web úplně zadarmo. Pokud jsi uživatel,který neumí instalovat webové stránky, neumí nastavovat přístupy, chmod, upravovat design a chce jen pomocí ikonek ovládat svůj web jsi tu správně. Právě takovýto systém je tento web,kde si můžeš vytvořit své stránky a to zdarma. Nepotřebuješ vědět nic o aktualizacích, vylepšování webu, hostingu,vše řešíme za tebe. Ty si můžeš vybrat s mnoha designů webu, úprav webu,vše je v jedné instalaci.O aktualizace se staráme my,včetně hostingu, nových MÓDŮ, vylepšení atd. Ty si můžeš vytvořit svůj vlastní web s tvým názvem a provozovat ho úplně zdarma. A pokud si nevíš s něčím rady,prostě napíšeš do podpory a dostaneš odpověď na svůj problém s webovými stránkami. Líbí se ti takový přístup?? Tak neváhej a registruj si svůj vlastní web.Pro registraci si  můžeš vybrat domény megabajt.cz, kilobajt.cz, coolstranky.cz (připravuje se megabajt.sk)

doplň název tvého webu


login


hesloVšeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Následující podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem služby Megabaj.cz a uživatelem. Uživatel souhlasí s uvedenými  podmínkami a zavazuje se jimi řídit.
 2. Poskytovatelem služby webových stránek je KAVEST Invest s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 06288600, neplátce DPH. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 26499.
 3. Uživatelem webových stránek MegaBajt.cz  může být jakákoli fyzická či právnická osoba
 4. Smlouva o poskytování služeb systému webových stránek se uzavírá elektronicky prostřednictvím sítě Internet. Smlouva je uzavřena v okamžiku vyplnění formuláře na stránkách www.MegaBajt.cz a označením možnosti „souhlasím s obchodními podmínkami“.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit provoz nabízených služeb online publikačního systému a s tím bezprostředně souvisejících služeb uživateli. Nabízenými službami se rozumí zřízení a provoz www stránek. Provozovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz www stránek uživatele, tj. zajistit přístup účastníků sítě Internet k www stránkám uživatele, zajistit možnost aktualizovat obsah www stránek a zajistit další související služby.
 2. Technická podpora je poskytována přednostně  k webovým stránkám s placeným tarifem, v ostatních případech poskytována na komunitním fóru na stránkách MegaBajt.cz.
 3. Uživatel je povinen strpět na svých stránkách zásah provozovatele v podobě umístění reklamy nebo jiného prvku poskytovatelem, přičemž uživatel nesmí tuto reklamu či jiné vložené prvky nijak graficky, funkčně ani významově měnit. Reklama může být použita reklamnímy prvky třétích stran. Reklama na stránkách uživatele se zobrazje pouze u tarifu mini Cool. Placené tarify maxi Cool a byznys Cool jsou bez reklam.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zobrazovat výňatky z uživatelem vloženého obsahu do vlastních stránek na dalších www stránkách (např. na komunitních stránkách).
 5. Všechny změny provedené při editaci stránek uživatele se okamžitě projevují na jeho stránkách v síti Internet. Veškerý obsah vložený do stránek je ihned publikován v síti Internet.

III. Cena (placená či neplacená verze, premiové služby)

 1. Podmínky provozu stránek zdarma: Stránky je možné provozovat zdarma po neomezenou dobu. Provozovatel si vyhrazuje právo vkládat do uživatelských stránek reklamní a jiné obsahové prvky. Uživatel je povinen strpět tento zásah do svých stránek.
 2. Placená rozšíření služeb: Uživatel si může zakoupit některá rozšíření pro své stránky dle nabídky a ceníku premiových služeb. Tato rozšíření jsou zakoupena formou prémiového účtu a jsou vždy vázána na konkrétní stránky, nikoliv na uživatelské jméno. Prémiový účet a veškerá rozšíření nejsou přenosná na jiné stránky ani na jiné uživatelské účty. Prémiový účet je zakoupen na určitou dobu, která je uvedena v příslušném ceníku (pokud není uvedena, je prémiový účet zakoupen na dobu 12 měsíců).
 3. Prémiový účet je nabízen v několika variantách a zahrnuje:
  větší datový prostor webhostingu webových stránek, vypnutí reklamního banneru na stránkách uživatele. Platby jsou realizovány prostřednictvím převodu na účet Česká Spořitelna 4866512339/0800 na základě vystavené faktury a variabilního symbolu se splatností 10dní.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit či omezit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných oprav a údržby. Je-li to možné, informuje poskytovatel uživatele o provádění uvedených činností vedoucích k přerušení provozu s dostatečným předstihem na administračním rozhraní služby. Dále je poskytovatel oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb z důvodu zásahu vyšší moci (požár, povodeň apod.), z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky energie, telekomunikačního spojení atd.) či z důvodů majících původ v činnosti třetích osob, jestliže těmto událostem nelze zabránit.
 2. Poskytovatel negarantuje uživateli dostupnost poskytovaných služeb a za kvalitu služeb, zejména za rychlost odezvy, rychlost generování, rychlost načítání a stahování stránky apod.)
 3. Poskytovatel se zavazuje v případě zrušení služeb poskytovaných systémem MegaBajt.cz upozornit v dostatečném předstihu o tomto postupu uživatele na stránkách MegaBajt.cz .
 4. Uživatel je povinen využívat veškeré služby nabízené poskytovatelem pouze v souladu s platnými právními přepisy a těmito smluvními podmínkami a to pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, právem komunitárním, s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, s veřejným pořádkem, dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli upozornění ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

·         stránky jsou v rozporu s právním řádem ČR, mezinárodními smlouvami, dobrými mravy atd. (viz. bod 2.)

·         obsah stránek narušuje funkce MegaBajt.cz  (např. skripty apod.), a to včetně linkování stránek do stránek (např. přes „iframe“)

·         obsah stránek poškozuje dobré jméno poskytovatele či jeho pověst

·         obsah stránek šíří nástroje či prostředky ohrožující bezpečnost sítě Internet a datové sítě poskytovatele nebo umožňuje jeho narušování

·         stránky obsahují automatické přesměrování (redict) stránek

·         stránky vybízejí ke klikání na reklamní prvky či samoúčelné klikání (zobrazení stránek)

·         stránky souvisejí s tematikou hacking a cracking, s tématikou drog a farmaceutických produktů, s tematikou hazardních her či gamblingu, nabízejí k prodeji či propagují zbraně, munici, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, imitace značek, warez.

·         stránky mají pornografický či jinak sexuálně orientovaný obsah nebo odkazují na takto orientované stránky

·         stránky propagují extremismus ve všech formách, včetně komunismu, rasismu apod.

·         obsah stránek je v rozporu s autorskými a jinými právy třetích osob, zejména s právy duševního vlastnictví, právem k obchodní firmě, autorskými právy k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo ochranným známkám

·         obsah stránek je v rozporu s trestím zákonem (č. 140/1961 Sb.), v platném znění, nebo se zákonem o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), v platném znění, nebo s jinými předpisy přestupkového práva

·         stránky nejsou aktivní – na stránkách nebyl déle než 6 měsíců zaznamenán žádný přístup do administrace stránek

·         uživatel graficky, funkčně, významově či jinak změní reklamu či obdobný prvek umístěný na svých stránkách provozovatelem

 


·        
uživatel jinak porušuje smluvní podmínky

                        Poskytovatel je oprávněn kdykoli zamezit přístup na vlastní servery přes jakékoli automatizované systémy prohlížení stránek (např. autosurfy) či jiné nestandardní způsoby prohlížení stránek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zamezit přístup na vlastní servery ze sítí, ze kterých došlo k napadení či obtěžování uživatelů nebo jiného poškozování služeb poskytovaných systémem MegaBajt.cz . Poskytovatel je oprávněn kdykoli zamezit linkování obsahu umístěného na vlastních serverech z cizích serverů.

V. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody

 1. Uživatel plně odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím své www stránky. Odpovědnost poskytovatele služby za obsah www stránek uživatelů se řídí zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 2. Uživatel odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli či třetím osobám v důsledku porušení těchto smluvních podmínek.
 3. Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů sdělených poskytovateli a za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů. Uživatel plně nese následky toho, že e-mailová adresa, na kterou mu budou poskytovatelem posílány důležité informace, je neaktuální, že tuto adresu pravidelně nekontroluje nebo její stav neumožňuje přečtení e-mailové zprávy.
 4. Poskytovatel neodpovídá za přerušení či omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů.
 5. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
 6. Poskytovatel dále neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu, firmě atd., kterého se dopouští uživatel používáním názvů, které jsou již chráněny.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které jsou mu o uživateli známy a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Poskytovatel je oprávněn smluvní podmínky změnit. Na takovou změnu je poskytovatel povinen upozornit uživatele na stránkách MegaBajt.cz a to nejméně 15 dnů před účinností nových smluvních podmínek.
 3. Tyto smluvní podmínky plně nahrazují všechny předchozí smluvní podmínky či pravidla užívání systému MegaBajt.cz.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval. Buďte proto první a vložte svůj komentář.

Přidat komentář

Jméno:

Zadejte validační kód:

Hodnocení

Pro hodnocení musíte být registrovaný.

Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte.

Zatím nikdo nehodnotil.

Vzhledy pro web

Jdi na design:


Veřejná anketa

Odkud jsi sem přišel?? přišla??

google

seznam

centrum

online shopy

jiný odkaz

doporučení známých

Meta Tags

web zdarma megabajt stránky webové stránky zdarma internetové stránky zadarmo zdarma php fusion vytvoř si stránky tvorba webových stránek zdarma technická podpora free stránky stránky zdarma web zadarmo redakční systém shoutbox webhosting zdarma fotogalerie faq php html mysql

Přihlášení

Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.


Newsletter

Pro zasílání novinek mailem z webu MegaBajt.cz - webové stránky zdarma je nutno se registrovat nebo přihlásit.

Kdo je on-line

Hosté on-line: 1

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 1,826
Nejnovější člen: SpeakCze


Denní návštěvnost

Návštěvnost celkem: 6049162
Web je provozován již 5318 dní
1137 návštěv / den

Diskuze fóra

Nejnovější diskuze
[DOWNLOAD] PSD, Fusi...
Nový panel
Nový design
Photo cloud
design
Nejdiskutovanější
vzhledy [18]
Modifikace [16]
obrazok pre clena [14]
vzhledy2 [10]
Photo cloud [9]

Spolupracujeme

oficiální Česká podpora PHP-FUSION

Slideshow designy

Photo cloud

Přeložitcrawlers - roboti

Google (1), Yahoo (0), msnbot (0), SeznamBot (1),

Partneři: Bazar | wiky hračky

Copyright © 2009-2023, kopírování obsahu je pouze s písemným souhlasem, vytvořeno prostřednictvím systému MegaBajt.Cz

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Vygenerované za: 0.08 sekund | 6,049,162 návštěv | jQ Blog